Bachelor's theses and other research

Kemiallisen aseen kieltosopimuksen listan 3 toksisten kemikaalien analyysimenetelmät

Selma Gabbouj

University of Helsinki, 2020

 

V-sarjaan kuuluvien kemiallisten taisteluaineiden rakennetutkimus NMR- ja LC-MS-tekniikoilla

Petri Immonen

Metropolia University of Applied Sciences, Laboratory Sciences, 2020

 

Retentioaikalukituksen käyttö, haasteet ja soveltuvuus kaasukromatografi-massaspektrometri-laitteilla

Matti Kuula

University of Helsinki, 2020

 

Retentioaikalukituksen ja retentioindeksin käyttö kaasukromatografiassa

Matti Kuula

University of Helsinki, 2020

Perhosferomonien analyysi kiinteäfaasi mikrouutto nuolilla sekä kaasukromatografi-massaspektrometrillä

Anssi Kivinen

University of Helsinki, 2019

Sandwich Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) Optimization and Validation for Ricin Protein

Nina Donnell

Metropolia University of Applied Sciences, Laboratory Sciences, 2017

Kemiallisten taisteluaineiden ja niiden hajoamistuotteiden jäämäanalytiikka LC-MS/MS –tekniikalla

Tomi Rautanen

University of Helsinki, 2016

Testing of the Recommended Operating Procedures (ROPs) for central nervous system acting chemicals

Tatu Köli

Metropolia University of Applied Sciences, Laboratory Sciences, 2015

 

Development of quantitative sample preparation methods for analysis of thiodiglycol at trace levels from biomedical matrices by liquid chromatography tandem mass-spectrometry

Annette Pettersson

Metropolia University of Applied Sciences, Laboratory Sciences, 2015

HS-GC–MS-menetelmän kehitys ja validointi nitrometaanin määrittämiseksi in vitro -näytteistä

Toni Grandell

Metropolia University of Applied Sciences, Laboratory Sciences, 2013

 

Ricinus communis L. and ricin toxin, Taxonomical description of Ricinus communis L. varieties

Sirpa Fallström

University of Helsinki, 2013

Nopea risiini-proteiinin puhdistus, eristys ja analysointi

Annette Pettersson

Keuda, 2011

VX-hermomyrkyn hajoamistuotteiden eristys ja karakterisointi GDS 2000 –tuhoamisliuoksesta NMR-spektroskopian avulla

Leena Loiske

Metropolia University of Applied Sciences, Laboratory Sciences, 2010

Kvantitatiivisen menetelmän validointi ja mittausepävarmuuden määritys LC-MS/MS-tekniikalla saksitoksiinille levänäytteistä ja sinappikaasun β-lyaasimetaboliiteille virtsanäytteistä

Maaret Karjalainen

Metropolia University of Applied Sciences, Laboratory Sciences, 2009

LC-SPE-NMR-spektroskopian soveltaminen hermokaasujen hajoamistuotteiden seosnäyteanalytiikassa

Mia Ervasti

Metropolia University of Applied Sciences, Laboratory Sciences, 2008

Luotettavan seulonta- ja tunnistusmenetelmän kehittäminen halvaannuttaville äyriäistoksiineille

Mia Halme

University of Helsinki, 2007

 

Spektrikirjaston luonti kemiallisen aseen kieltosopimuksessa määriteltyjen yhdisteiden seulontaan nestekromatografia-massaspektrometrilla AMDIS-ohjelmistoa hyväksikäyttäen

Tomi Hämäläinen

Helsinki Polytechnic Stadia, Laboratory Sciences, 2007

Nestekromatografiaan ja tandemmassaspektrometriaan perustuvan seulontamenetelmän kehittäminen risiinitoksiinille

Anna-Kaisa Nieminen

University of Helsinki, 2006

 

Rikkisinappikaasun analysointi kalsiumhypokloriitti- ja emulsio E-2000 –tuhoamisliuoksista vesinäytteen suositusmenetelmällä

Jenni Mäkinen

Helsinki Polytechnic Stadia, Laboratory Sciences, 2007

1,5-bis(2-kloorietyylitio)pentaanin ja bis(kloorietyylitio)metaanin synteesin sivutuotteiden tunnistus ja malliaineiden valmistus

Niina Hokkanen

University of Turku, 2000

Valittujen sariini- ja VX-homologien analysointi ja tulkinta GC-FTIR:llä

Essi Pölhö

University of Helsinki, 1999

 

Rikkisinappikaasujen hydrolyysituotteiden hapetus ja reaktiotuotteiden analyysi LC-MS:llä ja LC-MSMS:llä

Kaisa Viinanen

University of Helsinki, 1999

 

Fosfonokloridaattien synteesejä ja reaktioiden seuranta GC-MS tekniikan avulla

Otto Ahonen

University of Helsinki, 1999

VX:n ja eräiden sen homologien NMR-spektrometriasta

Juha Anturaniemi

University of Helsinki, 1997

Joidenkin alkyylietyylifosfonofluoridaattien NMR-spektroskopiasta

Helena Aitio

University of Helsinki, 1996

Tabuunin ja joidenkin sen O-alkyylihomologien NMR-tutkimuksia

Tapani Korpihete

University of Helsinki, 1995

 

Kapillaarielektroforeesin soveltuvuus eräiden kemiallisina aseina käytettyjen yhdisteiden analysointiin erilaisista vesinäytteistä

Jari Karppanen

University of Helsinki, 1995

NMR-spektrometrian sovellutuksia taisteluaineitten tutkimuksissa

Erja Ämmälahti

University of Helsinki, 1994

Eräiden metyylifosfonihappojen ja tiodiglykolien analysointi maanäytteistä

Carita Harjula

University of Helsinki, 1991

 

Eräiden metyylifosfonihappojen nestekromatografiset analysointimahdollisuudet käyttäen UV-detektoria

Sari Lehtonen

University of Helsinki, 1991

 

Liekkifotometridetektorin optimointi ja soveltuvuus kemiallisten taisteluaineiden havainnointiin

Raimo Ketola

University of Helsinki, 1991

Eräiden kemiallisten taisteluaineiden tunnistus ilmanäytteestä kolmikanavaisella kapillaarikaasukromatografialla

Antti Kaipainen

University of Helsinki, 1987

 

Trikoteseenien määritys radioimmunologisella menetelmällä (RIA)

Kaija Alftan

University of Helsinki, 1987

 

Metyylifosfonihappojen analysointi kaasukromatografisesti johdannaisten avulla

Anna-Liisa Pikkarainen

University of Helsinki, 1987

Mykotoksiinien ohutkerroskromatografiaa

Jukka Alho

University of Helsinki, 1984

2,4,5-T:n, 2,4-D:n ja BZ:n määrittäminen pentafluoribentsyylijohdoksina suuren

Risto Kostiainen

University of Helsinki, 1982

 

Eräiden ei-fosforitaisteluaineiden määritysmenetelmien kehittäminen ja analysointi vesinäytteistä

Olli Kostiainen

University of Helsinki, 1982

Pentafluoribentsyyliesterin valmistus metyylifosfonihaposta ja sen monoalkyyliestereistä N,N-dimetyyliformamidissa

Kari Nurmela

University of Helsinki, 1981

 

Koliiniesteraasientsyymien inhibitioon perustuvan entsyymidetektorin kehittäminen nestekromatografiin organoyhdisteiden analysointiin

Kaija Sipponen

University of Helsinki, 1981

 

Organofosforiyhdisteiden analysointi koliiniesteraasientsyymien inhibition avulla

Hilkka Kenttämaa

University of Helsinki, 1981

Eräiden organofosforiyhdisteiden määrittäminen pentafluorobentsyylijohdoksina suuren erotuskyvyn nestekromatografiaa hyväksikäyttäen

Tuula Juutilainen

University of Helsinki, 1980

Organofosforiyhdisteiden analytiikkaa

Seija Kovanen

University of Helsinki, 1977

Suuren erotuskyvyn massaspektrin mittaamisesta manuaalisesti mikrofotometrillä. Somaanin sekä endo- ja ekso-fenkyyliasetaattien kromyyliasetaattihapetuksessa syntyneiden yhdisteiden tarkan massan mittauksia

Eero Ali-Mattila

University of Helsinki, 1976

 

Dioksiinien ja eräiden fosforiyhdisteiden analytiikkaa lasikapillaarikromatografian avulla

Matti Hemmilä

University of Helsinki, 1976

Organofosforiyhdisteiden analytiikkaa II

Helena Mussala

University of Helsinki, 1975

Organofosforiyhdisteiden analytiikkaa I

Aino Pippuri

University of Helsinki, 1972