Tutkimuksissa ollaan kiinnostuneita suunnittelussa ja muotoilussa ilmenevästä luovuudesta ja asiantuntemuksesta. Samalla tarkastellaan pedagogisia näkökulmia, jotka liittyvät käsityöllisten suunnittelutaitojen opettamiseen ja asiantuntemuksen hankkimiseen.

Suunnitteluprosessit ja asiantuntijuus

Tutkimushankkeessa analysoidaan yksilön toimintaa ohjaavia kognitiivisia prosesseja sekä jäljitetään käsityöllisen tiedon luonnetta ja sen osatekijöitä - kuten suunnittelutiedon alkuperää ja kehittymistä.

Yhteisöllinen virtuaalinen suunnittelu

Tutkimushankkeessa tarkastellaan sosiaalista luovuutta, tiimityöskentelyä ja kommunikaatiota suunnitteluprojekteissa. Tutkimus kohdistuu virtuaalisen yhteisöllisen suunnittelun (co-design) mahdollisuuksiin, ohjelmistojen ja laitteiden soveltuvuuden testaamiseen sekä erilaisten visuaalisten representaatioiden, materiaalisten mallinnuksien merkityksen analysoimiseen suunnitteluprosessin tukena.  Teoreettisena lähtökohtana on ”mallintaa” yhteisöllistä virtuaalista suunnitteluprosessia sekä kehittää näkökulmaa jaetusta asiantuntijuudesta erilaisissa suunnittelukontekstissa (mm. käyttäjälähtöinen ja osallistuva suunnittelu). Teknologian kehittyminen on tuonut mahdolliseksi käyttää uusia laitteita tuotteiden mallintamiseen ja prototyyppien kehittämiseen. Virtuaalista ja reaalimaailmaa yhdistävä sekatodellisuus luo uusia haasteita ja mahdollisuuksia uutta luovaan oppimiseen, tuottamiseen ja innovaatioihin.

Director: Pirita Seitamaa-Hakkarainen

Värjäys- ja painomenetelmien kehittäminen

Tämän kokeellisia tutkimusmenetelmiä hyödyntävän tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa sienten ja kasvien värjäysominaisuuksia sekä kehittää perinteisille värjäys- ja painoprosesseille uusia sovellutuksia. Tutkimushanke tähtää uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämiseen laajamittaisemmin. Tällä on merkitystä niin käsityöyrittäjyydessä kuin maaseudun toimeentulon lisääjänä. Tutkimusta tehdään yhteistyössä käsityöyrittäjien kanssa. Yhteistyötahot: Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu, Joensuun yliopisto, Kuopion yliopisto, MTT Jokioinen, Tampereen teknillinen yliopisto.

Luonnonväriaineet suomalaisissa tekstiileissä ja värjäysperinteessä

Luonnon väriaineilla värjäys on osa käsityöperinnettä, jonka ylläpitäminen ja soveltaminen nykypäivään sopivaksi on perinteen jatkumisen kannalta tärkeää. Suomessa luonnonväriaineilla värjääminen ja käsillä tekeminen ovat säilyneet vahvana mm. hitaan teollistumisen ansiosta. Kotoperäisiä kasveja on käytetty hyödyksi värjäyksessä. Värjäysperinne-tutkimuksessa hyödynnetään mm. historian ja kokeellisen argeologian tutkimuksen menetelmiä. Jatko-opiskelija: K. Vajanto (pääaine argeologia, Helsingin yliopisto)

Luonnonväriaineet kouluopetuksessa

Olemme kiinnostuneita oppiaineiden välisestä integraatiosta projektityöskentelyn ja ongelmakeskeisen oppimisen näkökulmista. Eheyttävän opetuksen on mahdollista pureutua laaja-alaisiin aihealueisiin kun sama teema voidaan ottaa esille eri oppiaineiden näkökulmasta. Olemme kiinnostuneet kehittämään Luonnonväriaineet –teemaan opintokokonaisuuksia. Projekti antaa oppilaille mahdollisuuden pitkäjänteiseen työskentelyyn ja kokonaisvaltaiseen oppimiseen. Yhteistyökumppani: Kannelmäen peruskoulu.

Director: Riikka Räisänen

Tutkimushankkeen lähtökohtana on pyrkimys avartaa näkemystä taitojen opetuksesta. Taustana on huoli käsityön ja kotitalouden taitojen opetuksen ainedidaktisen tutkimustiedon vähäisyydestä. Tavoitteena on tutkia ja tuottaa uutta tietoa taidon opettamisen, opiskelun ja oppimisen kysymyksistä. Taitopedagogiikan tulisi antaa opettajille ja opiskelijoille monipuolista ymmärrystä taitojen opetuksen ominaisluonteesta. Tutkimuksen avulla tuotetaan välineitä ja menetelmiä taitoaineiden opetukseen.  Tutkimushankkeen ydinkysymys on: Miten taitojen opetus-opiskelu-oppimisprosessi toteutuu kotitalouden ja käsityön opetuksessa?  Taitopedagogiikka-hanke pyrkii empirian avulla todentamaan uusimman, taitoja käsittelevän teoreettisen tiedon käyttökelpoisuutta käsityön ja kotitalouden opetuksessa.

Directors: KT Erja Syrjäläinen ja KT, dos. Liisa Haverinen

Tutkimushankkeen keskeisenä lähtökohtana on tutkivan oppimisen sekä yhteisölliseen suunnitteluun (LCD) perustuvat pedagogiset käytänteet ja yhteisölliset työtavat.  Opettajilta odotetaan nyt ja tulevaisuudessa verkostoitumisen, yhteisöllisen suunnittelun ja yhdessä tapahtuvan opetuksen (co-teaching) taitoja.  Käsityömuotoilun ja teknologia oppimishautomo on ensisijaisesti pedagoginen tila, jota käytetään opetuksessa ja tutkimuksessa, ja jossa opiskelijat voivat tutustua uusimpaan opetusteknologiaan sekä virtuaalisen suunnittelun, digitaalisen mallintamisen ja valmistamisen välineisiin.  Tutkimus kohdistuu tutkivan oppimisen käytäntöihin ja yhteisopettajuuteen. Sen lisäksi on digitaalisen oppimateriaalien kehittämiseen ja opetusvälineiden ja -materiaalien käytettävyyteen liittyvää tutkimusta.

Director: Pirita Seitamaa-Hakkarainen