Helsingin yliopisto (https://www.helsinki.fi/fi) on yksi maailman parhaista tutkimusyliopistoista. Monien muiden asiantuntijoiden ohella yliopisto kouluttaa myös eri oppialojen aineenopettajia. Suomalainen kouluopetus on tutkitusti maailman parhaita, ja sen menestyksen tärkeä taustatekijä on korkeatasoinen opettajankoulutus, jossa aineenopettajaksi valmistuvat opiskelevat samalla ainelaitoksella ja samoilla kursseilla tieteenalansa muiden opiskelijoiden kanssa. Haluatko Sinä olla mukana rakentamassa tätä menestystarinaa?

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta hakee

yliopistonlehtoria matematiikan opettajankoulutukseen

matematiikan ja tilastotieteen osastolle Kumpulan kampukselle toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Yliopiston johtosäännön 38 §:n mukaan yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta sekä ohjata opinnäytteitä. Lisäksi hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte.

Nyt valittavan yliopistonlehtorin tehtäviin kuuluu erityisesti:
- Varsinkin matematiikan opettajankoulutukseen liittyvien, mutta tarpeen mukaan myös muiden matematiikan kurssien vetäminen vastuullisena opettajana (ml. oma luento- ja muu opetus, kurssiassistenttien työn johtaminen sekä kurssin kehitys-, ylläpito- ja arvostelutehtävät). Joillakin kursseilla voi olla jopa satoja osanottajia.
- Huomattava panos matematiikan aineenopettajan kandin- ja maisterintutkielmien ohjaamiseen ja tarkastamiseen. Matematiikan opettajien kandintutkielmat ovat sisällöltään matemaattisia; maisterintutkielmien tulee sekä kehittää matematiikan aineenosaamista että pääsääntöisesti myös liittää se matematiikan opettamiseen.
- Aktiivinen osallistuminen matematiikan aineenopettajakoulutuksen suunnitteluun, kehitykseen ja hallinnollisiin tehtäviin.
- Oma tutkimustyö ja julkaisutoiminta jollakin matematiikan osa-alueella.

Valittavalta henkilöltä edellytetään kiinnostusta ja motivaatiota kaikkiin edellä mainittuihin tehtäviin ja niissä kehittymiseen. Aiempi kokemus ja näytöt kaikista mainituista tehtävistä eivät ole välttämättömiä, mutta ne lasketaan lisäansioksi hakijoita arvioitaessa. Myös muu kokemus ja näytöt, joiden hakija perustelee tukevan em. tehtävien menestyksellistä hoitamista, voidaan katsoa lisäansioksi.

Eräät opettajankoulutuksen kurssit käsittelevät toisaalta matemaattisten ohjelmistojen käyttöä opetuksessa, toisaalta klassista geometriaa. Kokemus, näkemys ja kiinnostus näiden aiheiden opettamiseen katsotaan lisäansioksi.

Nyt täytettävän tehtävän kannalta huomioon otettavat tieteelliset näytöt voivat olla miltä tahansa matematiikan osa-alueelta. Matematiikan tai sen osa-alueen dosentin kelpoisuus katsotaan lisäansioksi.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää erinomaista suomen kielen, hyvää englannin kielen ja tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Hyvä ruotsin kielen taito katsotaan lisäansioksi. Muuten ansioitunut henkilö, joka ei ole syntyperäinen Suomen kansalainen tai saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan kuitenkin vapauttaa ruotsin kielitaitovaatimuksesta.

Palkkaus ja uramahdollisuudet
Yliopistonlehtorin palkka sijoittuu yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartassa tasoille 6–7. Lisäksi maksetaan tehtävänhaltijan suoriutumiseen perustuvaa henkilökohtaista palkanosaa. Valittavan henkilön aiemmasta kokemuksesta ja ansioista riippuen palkka sijoittuu tyypillisesti noin välille 4000–5600 €/kk.

Helsingin yliopiston uramalli tarjoaa mahdollisuuden joustavasti edetä yliopistonlehtorista vanhemmaksi yliopistonlehtoriksi, apulaisprofessoriksi tai varsinaiseksi professoriksi tiedekunnan yhteisten, ennalta määriteltyjen ja läpinäkyvien kriteerien mukaisesti. Ansioita voi kartuttaa yliopistonlehtorin itse valitsemaa tahtia eikä eteneminen vaativampiin tehtäviin myöskään ole välttämätöntä.

Hakeminen
Hakemus liitteineen jätetään Helsingin yliopiston rekrytointijärjestelmään Hae työpaikkaa -linkin kautta.

Liitä hakemukseesi seuraavat dokumentit PDF-tiedostoina:

• hakemuskirje, jossa kuvailet kiinnostustasi ja soveltuvuuttasi tehtävään (1-2 sivua)
• tiedekunnan ohjeistuksen mukainen yliopistoportfolio (ks. https://www.helsinki.fi/fi/matemaattis-luonnontieteellinen-tiedekunta/ti...).

Pyydämme toimittamaan hakemuskirjeen suomenkielisenä ja yliopistoportfolion joko suomen- tai englanninkielisenä.

Hakuaika päättyy 3.10.2021 kello 23:59.

Lisätietoja:
Matematiikan ja tilastotieteen osaston johtaja Tuomas Hytönen tuomas.hytonen@helsinki.fi, 050 448 0289.

Excellent command of the Finnish language is a requirement for this position; therefore the announcement is in Finnish only.

Due date

03.10.2021 23:59 EEST