Helsingfors universitet (https://www.helsinki.fi/sv) är ett av världens främsta mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Universitetet har 11 fakultet, samt ett antal fristående enheter, av vilka vissa är gemensamma med andra universitet. Universitetet utgör en internationell akademisk gemenskap med 40 000 studerande och forskare, som verkar på fyra campus i Helsingfors, samt på 15 andra orter i Finland.

Det matematisk-naturvetenskapliga fakultetet (https://www.helsinki.fi/sv/matematisk-naturvetenskapliga-fakulteten) finns på Gumtäkt campus. Avdelningen för kemi bedriver forskning på internationell nivå, och erbjuder undervisning på alla akademiska nivåer inom ett brett spektrum av specialiseringsområden inom kemin. Avdelningen ansvarar även för utbildningen av kemilärare. Avdelningens forskningsgrupper är indelade i tre olika forskningsprogram: Materialkemi, Syntes och analys, samt Molekylvetenskap. Avdelningen för kemi har 15 professorer och totalt mer än 200 anställda. För ytterligare information se: https://www.helsinki.fi/sv/matematisk-naturvetenskapliga-fakulteten/faku....

Det matematisk-naturvetenskapliga fakultetet vid Helsingfors universitet söker

EN UNIVERSITETSLEKTOR I KEMI

Anställningen är en tillsvidareanställning från och med 1.8.2021 (eller annat startdatum enligt avtal). Anställningen inleds med en sex månaders prövotid.

Universitetslektorns huvudsakliga uppgifter är forskning, forskningsbaserad undervisning och handledning av avhandlingar. Universitetslektorn ansvarar för den grundläggande kemiundervisningen på svenska samt för forskning inom beräkningskemi. Vi ber den sökande att beskriva hur hens forskning är naturligt kopplad till forskningen vid avdelningen för kemi (https://www.helsinki.fi/sv/matematisk-naturvetenskapliga-fakulteten/faku...). Se även ansökningsinstruktionerna.

Vid bedömningen av meriterna hos den som sökt anställningen beaktas vetenskapliga publikationer samt andra forskningsresultat som är av vetenskapligt värde inom anställningens område, erfarenhet av undervisning, pedagogisk utbildning, förmåga att producera läromedel för undervisning på nätet, andra meriter inom verksamheten som lärare och vid behov ett undervisningsprov. Dessutom beaktas ansökandens aktivitet inom projekt för utveckligen av undervisningen och inom vetenskapssamhället.

Av den som anställs som universitetslektor krävs lämplig doktorsexamen. Eftersom kemiundervisning på svenska ingår i arbetsuppgifterna, måste den sökande ha goda kunskaper i svenska. En framgångsrik skötsel av uppgiften kräver dessutom god behärskning av engelska. Enligt förordningen för universiteten bör en universitetslektor även ha minst nöjaktiga kunskaper i tal och skrift i finska. Utlänningar, finska medborgare som inte är av finländsk härkomst, eller ansökanden som inte fått sin skolutbildning på finska eller svenska, kan dock beviljas dispens från kunskaperna i finska utan en separat ansökan.

Lönen för universitetslektorn baserar sig på kravnivåerna 5–7 i universitetens lönesystem för undervisnings- och forskningspersonal. Dessutom betalas en lönedel som är baserad på den individuella arbetsprestationen. Den totala lönen är ca 3800 – 4500 euro i månaden.

Ansökningsinstruktioner
Till ansökningen bör bifogas:

1)en universitetsportfölj enligt de av fakulteten godkända instruktionerna (se https://www.helsinki.fi/en/faculty-of-science/faculty/join-us/academic-p...). Portföljen bör innehålla en utredning om handledning av avhandlingar, samt om hur sökande avser att utveckla fältet och undervisningen

2)en beskrivning av hur sökandens forskning är kopplad till forskningen vid Institutionen för kemi (1-2 sidor)

3) en lista över publikationer och andra arbeten, med vilka den sökande vill visa sin kompetens och sina meriter för anställningen.

Ansökan och bilagorna lämnas in till Helsingfors universitets elektroniska system via länken Apply for the position.

Sökande anställda vid Helsingfors universitet uppmanas att lämna in sina ansökningar via SAP-HR-portalen.

Ansökningsperioden slutar den 15 mars 2021.

Ytterligare information
För mer information om anställningen, vänligen kontakta professor Heikki Tenhu (heikki.tenhu@helsinki.fi, tel. +358 2941 50334) och professor Mikko Oivanen (mikko.oivanen@helsinki.fi, tel. +358 2941 50515).

Due date

15.03.2021 23:59 EET