Työryhmien esittely

I Access to Justice – työryhmä  (pj:t Kaijus Ervasti & Anna Mäki-Petäjä-Leinonen), P 674

Työryhmän teemana on Access to Justice eli oikeudensaantimahdollisuudet. Oikeudensaantimahdollisuuksiin keskittynyt tutkimus on korostanut eroa muodollisten oikeuksien ja ihmisten tosiasiallisten oikeudensaantimahdollisuuksien välillä sekä tarkastellut erilaisia esteitä oikeuteen pääsylle. Kyse on monitieteisestä tutkimusalueesta.

Toivomme esityksiä tutkimuksista tai tutkimussuunnitelmista, joissa oikeudensaantimahdollisuudet nousevat esiin. Esitykset voivat olla esimerkiksi oikeustieteellisiä, yhteiskuntatieteellisiä, taloustieteellisiä tai eri tieteenaloja yhdistäviä. Sisällöllisesti esitykset voivat olla monenlaisia; olennaista on analysointi tai pohdinta siitä, miksi jollain elämänalueella näyttäisi olevan vaikeuksia oikeuksiin pääsyssä tosiasiallisesti.

12.8.2021, klo 13-16, P 674

13.00- 13.30 -Mirva Lohiniva-Kerkelä, Pirjo Oinas ja Saara Tuulari: Valvonta, omavalvonta ja ilmoitusvelvollisuus sosiaalihuollon palveluissa,

-13.30-14.00 Jaana Kovalainen: Legal Designin avulla parempaa viranomaispalvelua ja oikeuksien saavutettavuutta? Tutkimussuunnitelman esittely, 

-14.00-14.30 Milka Sormunen: Positiiviset toimintavelvoitteet, puuttuvat oikeussuojakeinot: moderni haaste haavoittuvien ryhmien oikeusturvalle 

tauko

- 14.45-15.15 Niina Gråsten: Vammaisuus oikeudellisessa ajattelussa  

- 15.15-15.45 Merja Tikka: Mihin edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen kompastuu? Tuoreen kyselytutkimuksen tuloksia 

 II Sosiaaliset perus- ja ihmisoikeudet -työryhmä (pj:t Maija Dahlberg ja Maija Aalto-Heinilä), P II

Toivotamme työryhmäämme tervetulleiksi erityisesti aihetta yleisemmällä tasolla käsitteleviä alustuksia. Yleisemmällä otteella tarkoitamme muun muassa käsiteltävän sosiaalisen perus- ja ihmisoikeuskysymyksen yhteyttä oikeustieteen yleisiä oppeja ja tulkinta- ja argumentaatio-oppeja koskeviin kysymyksiin; taustalla olevien keskeisten käsitteiden ja arvojen pohdintaa (esimerkiksi hyvinvointi, ihmisarvo, social minimum, oikeudenmukaisuus); yhteyttä kansainväliseen ihmisoikeuskeskusteluun ja -oikeuskäytäntöön; oikeusvertailevaa näkökulmaa; tai yleistä valtiosääntöoikeudellista näkökulmaa (esimerkiksi toimivalta- tai järjestelmätason kysymykset).

Torstaina 12.8.2021 klo 13.00-16.00 (P II)

13.00-13.30 Hanna-Maria Niemi (UEF): Tulevien sukupolvien (hyvinvointi)oikeuksien edellytykset

13.30-14.00 Petra Järvinen (TAU): Adoptio lastensuojelullisena toimenpiteenä – pysyvyys lapsen edun toteuttajana?

14.00-14.30 Marlon Moilanen (HY): Yleisesti hyväksyttävää kasvatusta? – Kriittinen tutkimus lastensuojelulaitosten huolenpidon käytäntöjen oikeudellisesta hallinnasta

Tauko 15 min.

14.45-15.15 Tapio Koivula (LY): Family Separation in International Law: To what extent does European human rights law allow for differences with regards to fathers and mothers in the context of parental equality in custody cases?

15.15-15.45 Matti Muukkonen (UEF): Oikeudesta normaaliin – miten hallinnon tulee soveltaa lakeja poikkeusoloissa

15.45-16.00 Maija Dahlberg (UEF) ja Maija Aalto-Heinilä (UEF): Yhteenvetoa ja työryhmän päätös

                                                                       ***

 -  HUOM ! II ja III ryhmä yhdistetään ja pj:na toimivat Maija Dahlberg ja Maija Aalto-Heinilä 

III Työryhmä ”Hyvinvointioikeudet poikkeusoloissa” (pj. Anu Mutanen ja Elina Pekkarinen), 

Työryhmään toivotaan alustuksia siitä, miten koronapandemia on vaikuttanut hyvinvointioikeudellisiin kysymyksiin. Tarkastelunäkökulma voi olla laajemminkin poikkeusolosuhteita käsittelevä, ja toivotamme tervetulleiksi niin oikeustieteelliset (esimerkiksi valtiosääntöoikeudelliset) kuin muidenkin tieteenalojen (kuten sosiaalitieteiden, sosiaalilääketieteen tai hoitotieteen) esitykset aihepiiristä. Alustukset voivat olla myös metodiikaltaan moninaisia, esimerkiksi oikeus- ja yhteiskuntavertailevia ja yhtä hyvin dogmaattisia, teoreettisia kuin empiirisiäkin. Myös käytäntöön linkittyvät puheenvuorot ovat tervetulleita. 

IV Metodityöryhmä (pj:t Pauli Rautiainen ja Aura Kostiainen), P 674

Työryhmässä keskitytään laajasti hyvinvointioikeudellisen tutkimuksen metodikysymyksiin, jotka voivat liittyä niin lainopilliseen, teoreettiseen, kuin empiiriseen laadulliseen tai määrälliseen tutkimukseen taikka niitä yhdistelevään ns. mixed methods -tutkimukseen. Tervetulleita ovat niin jonkin tietyn tutkimuksen metodikysymyksiin keskittyvät kuin metodikysymyksiä yleisesti pohdiskelevat esitykset uran eri vaiheissa olevilta tutkijoilta.

Aikataulu (13.8.2021, P 674):

9.00-9.30 Henna Nikumaa: Abduktiivinen analyysi sosiaaligerontologisen toimijuuden ja oikeudellisen toimintakyvyn tarkastelussa

9.30-10.00 Kaisa Näkki: Muistisairauksien monet muodot - tutkimus edunvalvontakynnyksen arvioinnista

10.00-10.30 Jatta Muhonen: Urheiluoikeudellisen tutkimuksen menetelmävalintoja

(tauko 15 min.)

10.45-11.15 Iiris Kestilä: ”I think methodology is a trap, even though it can be a comfortable trap” – Ajatuksia metodin merkityksestä ja merkityksettömyydestä

11.15-11.45 Keskustelua hyvinvointioikeuden metodeista vetäjänä Pauli Rautiainen & Aura Kostiainen

V Työryhmä ” Terveyteen liittyvät perus- ja ihmisoikeudet” (pj.  Liisa Nieminen), P II

Toivotamme työryhmäämme tervetulleiksi erityisesti alustuksia terveysoikeuteen sekä yksilön terveyden kannalta kiinnostaviin perus- ja ihmisoikeuksiin liittyen. Esitelmät voivat käsitellä esimerkiksi: oikeutta terveyteen valtiosääntöoikeudellisesta tai kansainvälisen ihmisoikeusjärjestelmän näkökulmasta,sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuuta ja rajapintoja, potilaan oikeuksia ja hoitoon pääsyä,eri potilas- tai asiakasryhmiin liittyviä perus- ja ihmisoikeuskysymyksiä,uusiin terveysteknologioihin liittyviä perus- ja ihmisoikeuskysymyksiä, terveysoikeuden arvopohjaa sekä oikeuden ja etiikan välistä suhdetta, oikeustieteen yleisiä oppeja ja tulkinta- ja argumentaatio-oppeja terveysoikeudessa

9.00 Työryhmän avaus

9.05-9.35 Sirpa Soini: Biopankkitutkittavan tiedonsaantioikeus omasta genomitiedostaan – ELSI-näkökulmia

9.40-10.10 Sini Tervo:Ihmisen perimän muokkaamisen juridiset haasteet

pieni tauko

10.20-10.50 Karoliina Ahonen: Mitä mielenterveysoikeuksilla tarkoitetaan?

11.00-11.30 Yhteenveto työryhmästä ja yleistä keskustelua

 

Työryhmien puheenjohtajien esittely ja yhteystiedot

Aalto-Heinilä, Maija, FT, oikeusfilosofian yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto, maija.aalto@uef.fi

Dahlberg, Maija, OTT, HTM, valtiosääntöoikeuden yliopistonlehtori, Suomen Akatemian tutkijatohtori, Itä-Suomen yliopisto, Maija.dahlberg@uef.fi

Ervasti, Kaijus, OTT, professori, Itä-Suomen yliopisto, kaijus.ervasti@uef.fi 

Kostiainen, Aura, VTM, oikeushistorian väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto, aura.kostiainen@helsinki.fi

Mäki-Petäjä-Leinonen, Anna, OTT, vanhuusoikeuden professori, Itä-Suomen yliopisto, anna.maki-petaja-leinonen@uef.fi

Nieminen, Liisa, OTT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, Liisa.nieminen@helsinki.fi

Rautiainen, Pauli, HT, sosiaalioikeuden yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto, pauli.rautiainen@gmail.com